PROSPERITA Písek

„S námi budete růst.“

Sociální projekty

Společný prostor
Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009755
Doba realizace: 1.11.2018 – 31.3.2021
Místo realizace: Čížová, Orlík, Mirotice

Projekt Společně
Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015687
Doba realizace: 1.8.2020 – 31.7.2021
Místo realizace: Komunitní centrum Mirotice a Orlík

Assessment centrum nanečito

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Společný prostor

Cíl projektu

Projekt si klade za primární cíl motivovat a aktivizovat občany k řešení problémů a současně ke vstupu, resp.pro opětovnému začlenění na trh práce v regionu MAS Brána Písecka. Současně bude CS vedena k participaci při řešení problémů, k vystoupení ze začarovaného kruhu. Neméně významným cílem bude i zlepšit, případně nastartovat, schopnost fungování občanů v místním prostředí.

Aktivity

 1. Otevření a činnost aktivizačního a motivačního centra Společný prostor (poradny)
 2. Motivační programy na podporu CS
 3. Webové stránky Společný prostor

Projekt Společně

Primárním cílem projektu je optimalizace sociální práce prostřednictvím sociálního pracovníka v obcích Mirotice a Orlík:
- zabezpečení metodické podpory místní samosprávě prostřednictvím odborných konzultací přímo v dané lokalitě
- zabezpečení odborných konzultací přímo klientům
- zajištění dobré komunikace mezi institucemi sociální podpory a osobami, jejichž situace vyžaduje pomoc.
- zajištění preventivních aktivit směřujících k pozitivní změně v dotčených obcích

Aktivity Projekt Společně

 1. Sociální práce

  práce s dospělými jednotlivci, rodinami staršími 18 let, případně celými rodinami, kteří se ocitli v tíživé životní situaci – hledání a udržení si práce; výchova a vzdělávání dětí; pomoc při vyřizování osobních záležitostí (komunikace s úřady, fyzickými i právnickými osobami); sociální integrace; eliminace a zmírňování důsledků rizikového chování
  - prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování
  - začleňování osob do společnosti
  - prevence sociálně rizikových jevů
  - získání, popř. znovunabytí sociálních kompetencí
  - předávání a poskytování informací
  - dosažení samostatnosti a soběstačnosti osob
  - posilování návyků
  - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, s úřady atd.
  - podpora při prosazování práv a zájmů uživatelů, při obstarávání osobních záležitostí

 2. Preventivní programy

  workshopy, kolokvia, kulaté stoly